четвер, 20 травня 2021 р.

Чи існують авторські права на повідомлення або фотографію, розміщені в інтернеті?
Багато користувачів вважають, якщо фотографії викладені в мережу, їх автори надали дозвіл на їх вільне використання. Такі міркування є помилковими та призводять до порушення законодавства України про авторські та суміжні права. Тому важливо знати правила, які охороняють твори та їх авторів від протиправних посягань з боку інших осіб. Про відповідальність за порушення законодавства про авторські права та способи захисту прав інтелектуальної власності розповідає фахівчиня Першого одеського бюро правової допомоги Ірина Кисельова.
Одним з поширених порушень авторського права є протиправне розміщення письмового твору автора в мережі Інтернет. Захищати власні права важливо: ставлення до таких кейсів може стати серйознішим, якщо вони частіше будуть з’являтися в інформаційному просторі.

Автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства), за відсутності доказів іншого. Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора. Автору належить виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Для виникнення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення. Зареєструвати авторське право за бажанням може кожен автор у відповідних державних реєстрах. Порядок такої реєстрації передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір».Майнові і немайнові праваАвторське право складається з немайнових (особистих) і майнових прав автора.

Особисті немайнові права:

право автора на ім’я, тобто дозволяти або забороняти використання твору під справжнім іменем автора, псевдонімом або без зазначення імені (анонімно);
визнання тієї чи іншої людини творцем, тобто визнання самого права авторства;
вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.Особисті майнові права автора включають в себе:виключне право на використання твору;виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.


Майнові авторські права самостійно може здійснювати фізична особа, яка досягла 14 років. Також вони є відчужуваними та можуть бути передані іншій особі чи переходити до інших осіб в порядку спадкування.

За загальним правилом, термін дії майнових авторських прав в Україні – все життя автора і 70 років після його смерті (у разі співавторства – після смерті останнього співавтора). Особисті немайнові права автора охороняються безстроково.

Твори у галузі науки, літератури і мистецтва є об’єктами, які охороняються авторським правом, зокрема:

літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
комп’ютерні програми;
бази даних;
музичні твори з текстом і без тексту;
драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
аудіовізуальні твори;
твори образотворчого мистецтва;
твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини та інші твори.

Якщо частина твору чи оригінальна назва твору використовується самостійно, вони розглядаються як твір та охороняються відповідно до закону.

Авторське право і право власності


Необхідно розуміти різницю між авторським правом (наприклад, твір, написаний письменником) і правом власності на матеріальний об’єкт, в якому втілено твір (наприклад, книга, в якій цей вірш опубліковано).


Не є об’єктами авторського права:

повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

твори народної творчості (фольклор);

видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади тощо.


Водночас без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право, але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається відтворення творів лише у таких випадках:

вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення;

використання літературних і художніх творів в обсязі як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру тощо (стаття 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон).

Тільки з дозволу автора чи іншої особи, яка має авторське право, можна розміщувати у мережі Інтернет твори у вигляді, доступному для публічного використання.

Відповідальність за порушення законодавства про авторські права на фото

Фотографія – об’єкт авторського права, що охороняється законом, і використання її без згоди автора є порушенням законодавства про авторське право.

Найбільш поширені помилкові судження щодо фотографій в мережі Інтернет:


якщо фотозображення викладено в мережу Інтернет, автор такого зображення автоматично надає дозвіл на його вільне використання;

якщо фотозображення розміщено в соціальних мережах його вважають об’єктом, який можна використовувати для будь-яких цілей та без будь-яких обмежень;

якщо під фотозображенням немає інформації про автора, то на це фото не розповсюджується авторське право і його можливо вільно використовувати;

якщо особа скористалася допомогою фотографа, який зробив фото і передав їй зображення, то це є передача виключних авторських прав на ці твори.

Відповідальність за порушення авторських прав в Україні може бути цивільно-правовою, адміністративною та кримінальною.

В межах цивільно-правової відповідальності автор твору (фотографії) має право на грошову компенсацію за неправомірне використання твору. Автор також може розраховувати на відшкодування моральної шкоди, упущеної вигоди або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторських прав.

До адміністративної відповідальності порушники можуть притягатися за незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності. Санкція: штраф 170–3400 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, а також обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення (стаття 512 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Кримінальна відповідальність передбачена за незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва тощо або інше умисне порушення авторського права, якщо воно заподіяло шкоду в значному розмірі. Санкція: штраф від 3400 до 17000 грн., або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Якщо ж зазначене кримінальне правопорушення вчиняється повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища або організованою групою осіб, або якщо воно завдало матеріальної шкоди в великому чи особливо великому розмірі, винні особи відповідно притягують до більш суворого покарання (стаття 176 Кримінального кодексу України).


Способи захисту авторських прав на фотозображення в мережі Інтернет:


подання позову до суду за захистом порушеного права інтелектуальної власності;

позасудовий порядок реагування – звернення до власника веб-сайту та (або) веб-сторінки, на якому (якій) розміщена або в інший спосіб використана відповідна електронна (цифрова) інформація, із заявою про припинення порушення із зазначенням інформації, передбаченої частиною другою статті 521 Закону .

Власник веб-сайту не пізніше 48 годин з моменту отримання такої заяви зобов’язаний унеможливити доступ до фотозображення, щодо якої подано заяву, та надати заявнику інформацію про вжиті заходи, крім випадків, встановлених Законом.

Під час захисту авторського права на фотографії будь-яка світлина вважається об’єктом авторського прав і підпадає під охоронювані законом об’єкти авторського права. Лише у випадках, коли буде доведено, що фотографія зроблена автоматичними пристроями без використання творчої праці людини (наприклад, кадри з відеофіксації камер зовнішнього спостереження) суд може визнати, що в такому разі фотографія не є об’єктом авторського права.Немає коментарів: